معرفی همکارینه به دیگران

در صورتی که احساس می کنید همکارینه سرویس مفیدی است، می توانید ضمن معرفی آن به دیگران، در بهبود وضعیت اشتغال ایران نیز سهیم باشید.

 

معرفی با پوستر طولی

تکه کد زیر را در قسمت کدهای HTML وب سایتتان قرار دهید.

<a href=’http://hamkarine.com/jobs’ target=’_blank’><img  src=’http://hamkarine.com/Hamkarine_com.gif’ alt=’همکارینه – بسترآنلاین استخدام’ height=’240′ width=’120′  style=’margin: auto; display: block’></a>

۲- معرفی با پوستر عرضی

همکارینه - بستر آنلاین استخدام

تکه کد زیر را در قسمت کدهای HTML وب سایتتان قرار دهید.

<a href=’http://hamkarine.com/jobs’ target=’_blank’><img  src=’http://hamkarine.com/Hamkarine_comH.gif’ alt=’همکارینه – بستر آنلاین استخدام’ height=’auto’ width=’468′  style=’margin: auto; display: block’></a>