فرصت های شغلی

ویژگی های موقعیت شغلی آشنایی کامل با فرایندهای منابع انسانی اعم از جذب و استخدام مدیریت عملکرد، جبران خدمات، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی قوانین اداره کار و تامین اجتماعی تسلط بر نرم افزارهای ICDL