فرصت های شغلی

شرکت دانش بنیان بوجیک استودیو مستقر در شتاب دهنده شریف برای توسعه «زیر گنبد کبود»، اپلیکیشن داستان تعاملی برای کودکان، نیازمند یک برنامه نویس یونیتی با ویژگی های زیر می باشد: متعهد اهل کار گروهی مقیم تهران