فرصت های شغلی

موضوع فعالیت شرکت ریحون، ارائه پلتفرم اینترتی مشاهده، انتخاب، سفارش و تحویل غذای آماده است، و ویژگی های شغلی مورد نظر عبارتست از: آشنایی با Google Tag Manager, MOZ, Adwords, SEO, Web Console, Intercom, Buffer, Optimizely