فرصت های شغلی

صباسل یکی از شرکت های بزرگ و  مطرح در زمینه ارائه سرویس ارزش افزوده های موبایلی و تبلیغات در شبکه موبایل داخلی و بی المللی محسوب می شود. این شرکت جهت توسعه منابع انسانی خود به کارشناس فنی کمپین تبلیغاتی دیجیتال با ویژگی های شغلی زیر نیازمند است. ویژگی های شغلی توانمندی در تحلیل اطلاعات فعالیت […]

صباسل یکی از شرکت های بزرگ و  مطرح در زمینه ارائه سرویس ارزش افزوده های موبایلی و تبلیغات در شبکه موبایل داخلی و بی المللی محسوب می شود. این شرکت جهت توسعه منابع انسانی خود به هماهنگ کننده فروش با ویژگی های شغلی زیر نیازمند است. ویژگی های شغلی دارای توان تحلیل بالا فعالیت به […]

صباسل یکی از شرکت های بزرگ و  مطرح در زمینه ارائه سرویس ارزش افزوده های موبایلی و تبلیغات در شبکه موبایل داخلی و بی المللی محسوب می شود. این شرکت جهت توسعه منابع انسانی خود به هماهنگ کننده فروش با ویژگی های شغلی زیر نیازمند است. ویژگی های شغلی: آشنا به فضای دیجیتال فعالیت به […]

صباسل یکی از شرکت های بزرگ و  مطرح در زمینه ارائه سرویس ارزش افزوده های موبایلی و تبلیغات در شبکه موبایل داخلی و بی المللی محسوب می شود. این شرکت جهت توسعه منابع انسانی خود به برنامه نویس .Net با ویژگی های شغلی زیر نیازمند است. ویژگی های شغلی:  تسلط کامل به مفاهیم شی‌گرایی  تسلط […]