فرصت های شغلی

ایده ی تولد هلثی پل از حدود یک سال و نیم پیش شکل گرفت؛ وقتی مدیریت و دیگر همکاران ما در مجموعه مدرن پل، بنا به ضرورت های کاری خود در مواجهه مستقیم با افرادی قرار گرفتند با دغدغه ی  بحث های مرتبط با سلامت به سراغشان می آمدند و هر یک به دلیلی نسبت […]